Головна  →  Департамент  →  Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
13.12.2013 № 2254

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковується голові Київської міської державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Київській міській раді, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади - Міністерству охорони здоров'я України, є головним розпорядником коштів бюджету міста Києва по галузі "Охорона здоров'я".

2. Департамент перейменовано з Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови і розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

4.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я на території міста Києва.

4.2. Управління підприємствами, установами та організаціями галузі охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі - заклади охорони здоров'я), організація їх кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення.

4.3. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я на території міста Києва та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

4.4. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій.

4.5. Організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи.

4.6. Забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.

5. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови та здійснює контроль за їх реалізацією.

5.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

5.3. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

5.4. Здійснює координацію та контроль за діяльністю комунальних підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Департаменту.

5.5. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі охорони здоров'я на території міста Києва та вживає заходів до усунення недоліків.

5.6. Готує пропозиції до бюджету міста Києва та програм соціально-економічного розвитку міста Києва і подає їх на розгляд до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за попереднім погодженням з постійною комісією Київради з питань гуманітарної політики, організовує та забезпечує виконання завдань, визначених програмою соціально-економічного розвитку міста Києва.

5.7. У межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста.

5.8. Здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я та забезпечує контроль за їх діяльністю.

5.9. Забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров'я.

5.10. Вивчає стан здоров'я населення, вживає заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей.

5.11. В установленому законодавством порядку надає Міністерству охорони здоров'я України необхідну інформацію, документи та матеріали.

5.12. Готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров'я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з Міністерством охорони здоров'я України за попереднім інформуванням постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики подає їх на розгляд виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

5.13. Здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування.

5.14. Організовує роботу з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування; контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності та підпорядкування, якості приготування продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров'я.

5.15. Організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях.

5.16. Визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту.

5.17. Здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території міста Києва.

5.18. Здійснює фінансування закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

5.19. Здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медичної допомоги, що надається закладами охорони здоров'я всіх форм власності та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на території міста Києва.

5.20. Проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку акредитацію закладів охорони здоров'я.

5.21. Сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров'я.

5.22. Забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення.

5.23. Вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку міста Києва.

5.24. Разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму.

5.25. Сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян.

5.26. Проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я.

5.27. Вносить пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо закупівлі товарів, робіт та послуг у сфері охорони здоров'я для місцевих потреб за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування.

5.28. Укладає із закладами охорони здоров'я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення міста Києва та здійснює контроль за їх виконанням.

5.29. Вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров'я на території міста Києва.

5.30. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я.

5.31. Організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров'я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров'я.

5.32. Здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери управління Департаменту.

5.33. Забезпечує координацію та аналіз діяльності медичних навчальних закладів I - II рівня акредитації, що належать до сфери його управління.

5.34. Прогнозує потребу закладів охорони здоров'я міста Києва у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров'я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров'я.

5.35. Забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням.

5.36. Організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

5.37. Проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання.

5.38. Сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.39. Бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення.

5.40. Забезпечує проведення профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення.

5.41. Разом з відповідними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів на території міста Києва, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров'я тютюнового диму.

5.42. Інформує населення міста Києва через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров'ю людини вживання тютюнових виробів, та проведення запобіжних та профілактичних заходів.

5.43. Сприяє вирішенню питань фінансового забезпечення лікувальних заходів та робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричинюваної вживанням тютюнових виробів та впливом на їх здоров'я тютюнового диму.

5.44. Розглядає питання та вносить відповідне подання до Міністра охорони здоров'я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров'я м. Києва відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства охорони здоров'я України, запроваджує інші форми заохочення їх праці.

5.45. Здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування.

5.46. Готує (бере участь у розробці) у межах своїх повноважень проекти рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших нормативних документів з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

5.47. Бере участь у межах повноважень у розробленні проектів державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

5.48. Забезпечує здійснення заходів, визначених міською цільовою програмою "Здоров'я киян" та іншими програмами.

5.49. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.50. Надає практичну та методичну допомогу районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам, організаціям комунальної форми власності з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

5.51. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради.

5.52. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

5.53. Готує (бере участь у підготовці) у межах повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

5.54. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

5.55. Забезпечує захист персональних даних у Департаменті.

5.56. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

5.57. Забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об'єднань, вживає заходів до усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав та законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров'я.

5.58. Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність. Фінансова звітність Департаменту надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

5.59. Організовує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за здійсненням цих заходів в частині питань, що відносяться до його компетенції.

5.60. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

5.61. Організовує у межах своїх повноважень планування і контроль за виконанням заходів цивільного захисту населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру.

5.62. Працює з відомостями, що становлять державну таємницю, в частині питань, що відносяться до його компетенції.

5.63. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє і подає на розгляд голові Київської міської державної адміністрації пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що відносяться до його компетенції.

5.64. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. Скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

6.2. Залучати депутатів Київської міської ради, спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.4. Надавати згідно із законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

6.5. За дорученням представляти інтереси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради в судових органах.

6.6. Сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.

6.7. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

6.8. Здійснювати іншу діяльність, що випливає з повноважень Департаменту.

7. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування, постійною комісією Київради з питань гуманітарної політики, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та громадянами.

8. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади голова Київської міської державної адміністрації за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

На посаду директора призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менш 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менш 5 років; післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією, вищу категорію за фахом "організація та управління охороною здоров'я".

Директор Департаменту може мати першого заступника та заступників, яких призначає на посаду і звільняє з посади голова Київської міської державної адміністрації за поданням директора Департаменту, погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно із розподілом обов'язків та Міністерством охорони здоров'я України.

На посаду першого заступника та заступників призначаються особи, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менш 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менш 4 років, або стаж роботи на посаді головного спеціаліста не менш 7 років; післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією, вищу категорію за фахом "організація та управління охороною здоров'я".

9. Директор Департаменту:

9.1. Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань.

9.2. Подає на затвердження в установленому порядку положення про структурний підрозділ.

9.3. Затверджує положення про підрозділи Департаменту, розподіляє обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності.

Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту.

9.4. Подає на затвердження Київському міському голові штатний розпис працівників Департаменту в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників.

9.5. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

9.6. Розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

9.7. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.

9.8. Звітує перед головою Київської міської державної адміністрації та перед Київською міською радою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.

9.9. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази директора Департаменту, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у місті Києві в установленому порядку.

Накази, які є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому законодавством України.

9.10. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Департаменту.

9.11. Забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівниками комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту, вносить пропозиції щодо призначення і звільнення їх керівників. Відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з директорами підпорядкованих підприємств. Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, забезпечення своєчасного продовження та розірвання контрактів.

9.12. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств, діяльність яких належить до компетенції Департаменту та які передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

9.13. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій.

9.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.

9.15. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

9.16. Без доручення діє від імені Департаменту, представляє в установленому порядку Департамент у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, укладає від імені Департаменту угоди (договори), видає довіреності.

9.17. Здійснює інші повноваження, що випливають із цього Положення.

10. У Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників (за посадою), інших відповідальних працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради (за згодою), керівники інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших установ та громадських організацій.

Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя наказами директора Департаменту.

11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій у Департаменті можуть створюватися наукові ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

12. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується розпорядженням Київського міського голови.

Кошторис і штатний розпис Департаменту затверджується Київським міським головою після попередньої їх експертизи у Департаменті фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Структура Департаменту затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

13. Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплене за ним на праві оперативного управління.

Департамент має право за згодою власника відчужувати закріплене за ним майно іншим підприємствам, закладам і організаціям, здавати в оренду нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати їх з балансу у встановленому законодавством України порядку.

14. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, відповідні бланки.

Місцезнаходження Департаменту: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 19.

15. Припинення Департаменту здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

 

Версiя для друку